VEDTÆGTER

§1: Foreningens navn er Frederiksberg Kunstnerlaug og har hjemsted på Frederiksberg.

§2: Foreningens formål er at fremme kunsten og kunstneres vilkår i Frederiksberg Kommune
og nærmeste omegn ved
1. Udstillingsvirksomhed
2. Kurser og foredrag
3. Besøg på museer og hos kunstnere
4. Oprettelse af værksteder for kunst, kunsthåndværk, teater, musik m.m.
5. At virke som forum for gensidig inspiration og idéudvikling, herunder ansøgning af økonomisk støtte.
6. Enhver aktivitet, der kan fremme forståelse for kunst i videste betydning.

§3: Medlemskab:
Medlemmerne deles i 3 grupper:
Gruppe 1: Aktive medlemmer
Gruppe 2: Støttemedlemmer
Gruppe 3: Firma/foreningsmedlemmer
Kontingentet for de enkelte grupper fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Udmeldelse sker til kassereren. Det påhviler medlemmerne at meddele flytning. Forretningsåret er
kalenderåret. Medlemmer, der ikke betaler kontingent inden udgangen af forretningsåret, slettes af
medlemslisten.

§4: Foreningens ledelse:
1. Generalforsamlingen afholdes hvert år for alle foreningens medlemmer.
2. Bestyrelsen vælges ved generalforsamlingen og består af 3 – 7 medlemmer + evt. 2
suppleanter. Man vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger selv
en formand og en næstformand
3. Der kan til enhver tid oprettes grupper efter aftale med bestyrelsen og med reference til
bestyrelsen. Én repræsentant for en gruppe kan deltage i bestyrelsesmøder, hvor gruppens
arbejde skal behandles.
4. Udvalg til løsning af særlige opgaver kan nedsættes på generalforsamlingen eller af
bestyrelsen.

§5: Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Alle
valg og vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal af de stemmeberettigede
medlemmer.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Gruppernes/Udvalgenes beretning.
5. Fremlæggelse af regnskab.
6. Fremlæggelse af budget.
7. Fastlæggelse af kontingent.
8. Indkomne forslag. Forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
9. Valg af bestyrelse samt evt. 2 suppleanter og en kritisk revisor. Alle vælges for 2 år ad gangen.
10. Eventuelt.

§6: Foreningens økonomi:
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Tegningsretten:
Foreningen tegnes af formanden og ét medlem af bestyrelsen i forening.

§7: Hæftelse:
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud, med mindre
tilbagebetalingskravet er opstået ved en retsstridig handling.

§8: Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling når 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer stemmer for forslaget.

§9: Opløsning:
Foreningens opløsning kan ske på en generalforsamling og skal være bekendtgjort i indkaldelsen til
mødet.
Mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for opløsningen.
Eventuelt overskud/formue går ved opløsning til Kunstforeninger på Frederiksberg.

*****

Vedtægterne vedtaget på det stiftende møde: 12. juni 2013
Vedtægterne ændret på generalforsamlingen den 27. januar 2016 i §5. Punkt 8: Valg af bestyrelse.
På generalforsamlingen den 26. januar 2017 er § 6 ændret.
Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 31. januar 2018: Navn ændret til Frederiksberg
Kunstnerlaug, §3 er ændret, §4 stk.2 ændret og sidste linje slettet, §5 indsat valgregler, §6 tilføjet Tegningsret, §7, §8 og §9 er nye i vedtægterne.