Vedtægter

VEDTÆGTER

FOR FREDERIKSBERG KUNSTNERLAUG

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Frederiksberg Kunstnerlaug og har hjemsted på Frederiksberg.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at fremme kunsten og kunstnernes vilkår i Frederiksberg Kommune og nærmeste omegn, samt etablere et kreativt miljø som grundlag for at fremme den skabende kunst indenfor Frederiksberg Kommune. Det er et bærende element i grundlaget at arbejde for en bred vifte af kulturaktiviteter som f.eks.:

1. Udstillingsvirksomhed, bl.a. på Frederiksberg Rådhus og andre kommunale bygninger.
2. Kurser og foredrag som f.eks. ART-TALKs hos udøvende kunstnere i atelier, galleri eller
under udstillinger.
3. Besøg på museer, udstillinger. Evt. rejser.
4. Oprettelse af værksteder for kunst, kunsthåndværk, teater og musik m.m.
5. At virke som forum for gensidig inspiration og idéudvikling.
6. I øvrigt enhver aktivitet, der kan fremme forståelsen for og kendskabet til kunst i videste
betydning. Som f.eks. Café Mix.

§ 3. Medlemmer
Som medlemmer optages personer boende på Frederiksberg og omegn og som har interesse for kreativ, skabende kunst. Medlemmerne deles i 2 grupper:
1. Udøvende kunstnere.
2. Støttemedlemmer.
Kontingentet for de enkelte grupper fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Medlemskontingent gælder for et kalenderår 1. januar til 31. december, uanset indbetalingsdato.
Ind- og udmeldelse sker til kassereren. Det påhviler medlemmer at meddele flytning.

§ 4. Foreningens ledelse
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger selv formand, næstformand og kasserer.

§ 5. Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes senest 1. marts og indkaldes pr. mail til alle foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Alle valg og vedtagelser på den ordinære generalforsamling sker ved simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede (dvs. medlemmer, der har betalt kontingent) eller ved fuldmagt fra medlemmer, der har betalt kontingent.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag og planer for kulturfremmende aktiviteter for det
kommende år.
5. Udvalgenes beretninger.
6. Kassereren fremlægger regnskab.
7. Fremlæggelse af budget
8. Fastlæggelse af kontingent
9. Indkomne forslag. Forslag skal indsendes skriftligt til bestyrelsen og skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
10. Valg af bestyrelse, der består af 7 medlemmer, samt 2 suppleanter.
Valg af kritisk revisor. Revisor må ikke være i familie eller på anden måde involveret med medlemmer i bestyrelsen.
Alle vælges for 2 år ad gangen sådan, at 5 medlemmer er på valg lige år og 4 medlemmer er på valg ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger selv formand, næstformand og kasserer.
11. Udvalg til løsning af særlige opgaver kan nedsættes af bestyrelsen eller generalforsamlingen.
En repræsentant fra et udvalg kan deltage i bestyrelsesmøder hvori udvalgets arbejde skal behandles. Mindst én fra bestyrelsen skal deltage i et udvalg.
12. Eventuelt.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis enten
– et flertal i bestyrelsen finder anledning dertil
– 25% af medlemmerne skriftligt fremsender ønske herom med motiveret dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 40 dage efter anmodning er fremsat.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt pr. mail udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

§ 7. Foreningens økonomi
Foreningens regnskabsår er kalenderåret
Tegningsretten: Foreningen tegnes af formanden og næstformand eller kassereren.

§ 8. Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud eller donationer, medmindre tilbagebetalingskravet er opstået ved en retsstridig handling.

§ 9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling med kvalificeret flertal, ved at 2/3 del af Foreningens fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget, ellers skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

§ 10. Opløsning af Foreningen
Foreningens opløsning kan ske på en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling, og det skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen, at generalforsamlingen afholdes med det formål at opløse foreningen. Opløsningen kan vedtages med kvalificeret flertal, dvs. hvis 2/3 af de fremmødte + fuldmagter stemmer for opløsningen.
Hvis dette ikke kan opnås, må der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsningen til Kunstforeninger på Frederiksberg.

Vedtægterne er vedtaget på det stiftende møde den 12. juni 2013.
Vedtægterne ændret på generalforsamlingen den 27. januar 2016 i § 5, punkt 8: valg af bestyrelse.
På generalforsamlingen den 26. januar 2017 er § 6 ændret.
Vedtægter er senest revideret og vedtaget på generalforsamling den 31. januar 2018.

Vedtægter er senest revideret og vedtaget på generalforsamlingen d. 20. januar 2020.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d.20.01.2020

Vedtægter er ændret på ordinær generalforsamling d. 9.februar.2022 – § 5 stk 10.